VIMS - Verified Industrial Maintenance Solutions        Wyważanie jedno- i dwupłaszczyznowe w praktyce - czy to aż tak skomplikowane? - VIMS - Verified Industrial Maintenance Solutions
wentylator 3D

Wyważanie jedno- i dwupłaszczyznowe w praktyce – czy to aż tak skomplikowane?

Wyważanie jedno- i dwupłaszczyznowe w praktyce – czy to aż tak skomplikowane? Dla jednych wyważanie to czarna magia, dla innych pestka.

Zobacz jak analizator drgań Adash VA-3 może wspomagać Twoją pracę podczas procesu wyrównoważenia wirnika.

Część 1 z 3: Ustawienia modułu wyważania.

 

wyważanie - dodawanie mas

 

W tej publikacji podpowiemy, jak skonfigurować moduł wyważania, zarówno w procesie wyważania jednopłaszczyznowego jak i dwupłaszczyznowego, aby praca z wirnikami wentylatorów i innych maszyn nie była uciążliwa. Pokażemy to na żywym przykładzie, tj. za pomocą modułu wyważania w analizatorze Adash A4300 VA-3 Pro.

Analizator drgań Adash VA-3 Pro to, poręczny, 3 kanałowy przyrząd, który z modułem programowym wyważania daje ogromne możliwości i to w niższej cenie, niż mógłbyś się spodziewać. Jest elastycznie skonstruowany i można go doposażać funkcjami wg własnych potrzeb.

VIMS - ADASH 3-kanałowy analizator drgań, vibration analyzer

Analizator drgań Adash A4300 Va-3 Pro z modułem wyważania

 

Nie będziemy tutaj powielać wielu publikacji o wyważaniu, polegających na opisie fizycznych podstaw niewyrównoważenia wirnika. Te zagadnienia, naszym zdaniem, są już wystarczająco dobrze opisane w sieci i w literaturze. Przejdziemy od razu do praktycznych aspektów procedury wyważania, aby nakreślić, jak analizator drgań Adash VA-3 Pro, przy pomocy przemyślanej aplikacji i obrazkowego menu, wspomaga operatora na różnych etapach wyważania.

 

Wprowadzenie

Proces wyważania jest oparty o standardowe pomiary amplitudy drgań, fazy oraz prędkości obrotowej wirnika. Wyważanie za pomocą przyrządu Adash VA-3 Pro aplikuje wiele wewnętrznych algorytmów, które eliminują zakłócenia i zmiany prędkości obrotowej. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z fizycznymi podstawami procesu wyważania, polecamy literaturę specjalistyczną. Na szczęście przyrząd Adash VA-3 Pro przeprowadza procedurę wyważania za pomocą obrazkowego menu, z minimalną ilością potrzebnej wiedzy, więc przeprowadzenie wyważania z analizatorami Adash okazuję się nie aż tak skomplikowane w praktyce.

 

Płaszczyzny i punkty

Wyjaśnijmy na początek różnicę między pojęciami „płaszczyzna” i „punkt”. Czujnik drgań jest montowany w punkcie lub czujniki drgań montowane są w punktach (dwukanałowy odczyt). Masa próbna oraz masy korekcyjne montuje się w płaszczyźnie lub płaszczyznach. Niektórzy upraszczają, mówiąc o pomiarach w płaszczyznach, ale jest to błąd.

Nawet w przypadku przewieszonego wirnika nie ma bezpośredniego powiązania między punktem, a płaszczyzną. Inżynierowie Adash zaproponowali jasne rozróżnienie oznaczeń „A” i „B” dla punktów oraz „1” i „2” dla płaszczyzn i takimi oznaczeniami będziemy się posługiwać w dalszych częściach naszych publikacji o wyważaniu wirników.

 

Punkty „A” i „B” oraz płaszczyzny „1” i „2”

 

Projekt

Podstawowy element struktury modułu wyważania w przyrządach Adash nosi nazwę „projekt”. Projekt to jeden proces wyważania. Można raz zapisany projekt używać wielokrotnie, do wykonywania kolejnych wyważań tej samej maszyny. Zmierzone dane zostaną nadpisane, jako najbardziej aktualne, a parametry fizyczne maszyny, jak średnica wirnika, liczba łopat itp. zostaną przechwycone do bieżącego wyważania, a więc projekt zawsze zawiera wszystkie zmierzone lub wprowadzone dane, niezbędne podczas procesu wyważania. Proces wyważania postępuję wg schematu trzech uruchomień, w którym możemy wyróżnić następujące kroki:

 

schemat krok po kroku jak wyważać wirnik

 

Utworzenie projektu

Wprowadzenie parametrów do projektu

Ruch 1 – pomiar wstępny amplitudy oraz fazy wykonany w wymaganej liczbie punktów

Umieszczenie masy próbnej na płaszczyźnie lub na płaszczyznach, gdy wyważamy dwupłaszczyznowo.

Ruch 2 – pomiar odpowiedzi układu po umieszczeniu masy próbnej, powtórzony w przypadku wyważania dwupłaszczyznowego.

Umieszczenie masy korekcyjnej na płaszczyźnie lub mas korekcyjnych, w przypadku wyważania dwupłaszczyznowego.

Ruch 3 – sprawdzenie efektu/jakości wyważania

Doważanie – powtórne wyważanie, w przypadku potrzeby uzyskania lepszego efektu wyważania.

 

Ekran projektu

Każdy krok wyważania jest wyświetlany na osobnym ekranie, aby był łatwo identyfikowany podczas pracy. Można przechodzić pomiędzy ekranami projektu wyważania za pomocą strzałek „lewa” i „prawa”. To pozwala cofnąć się w procesie wyważania w każdym momencie.

Uwaga: gdy cofniemy się do ekranu początkowego i wykonamy pomiary powtórnie, lub wprowadzimy nowe wartości, spowodujemy naturalnie, że poprzednio zmierzone dane zostaną wymazane we wszystkich następnych krokach, po bieżącym ekranie. Powód jest prosty: wprowadzone dane i pomiary w danym ekranie są pochodnymi danych z poprzedniego ekranu. Kiedy powtarzamy pomiary, zmieniamy parametry niezbędne do kolejnego kroku wyważania.

 

Pierwszy ekran wyważania

Na pierwszym ekranie wyświetlana jest lista zapisanych projektów lub pusta etykieta. Wybierz jeden z zapisanych projektów lub użyj Menu / Nowy projekt. Dostępne są również następujące funkcje zarządzania projektami (przycisk Menu):

 

 

 

Nowy Projekt – gdy wybierzesz tę opcję należy wpisać nazwę nowego projektu.

Kopiuj Projekt – gdy wybierzesz tę opcję utworzysz nowy projekt, jako kopię wybranego projektu: tylko ustawienia wyważarki są kopiowane, bez żadnych danych pomiarowych. Jest to szczególnie wygodne przy wykonywaniu wyważania szeregu takich samych maszyn.

Zmień Nazwę Projektu – zmienia nazwę wybranego projektu

Usuń Projekt – usuwa wybrany projekt

Wyczyść dane projektu – usuwa wszelkie zmierzone dane, pozostawiając w projekcie jedynie ustawienia wyważania.

 

Nowy projekt

Naciśnij przycisk Menu i wybierz Nowy Projekt. Wprowadź nazwę projektu. Nowy projekt został dodany do listy projektów i jest zaznaczony (aktywny na ciemnym tle). Naciśnij OK (F3) aby otworzyć ten projekt. Pojawi się lista ustawień. Zdefiniuj ustawienia wyważania i naciśnij OK (F3).

 

Menu Projektu

Ustawienia Wyważania: wszystkie właściwości projektu są zdefiniowane tutaj, w następujący sposób:

Płaszczyznyjedno, dwupłaszczyznowe  wyważanie
Obraz
Wybór obrazu maszyny(tylko dla wyważania jednopłaszczyznowego)

 

Wirnik wewnątrzWirnik przewieszony

 

Widok
Kierunek widoku
lewyprawy

 

Kierunek obrotuCW, CCW zgodnie z ruchem wskazówek zegara (clockwise) lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (counterclockwise)
Punkt A1-3 numer kanału AC, który będzie użyty do pomiaru w punkcie A
Punkt B1-3 numer kanału AC, który będzie użyty do pomiaru w punkcie B
 Uwaga: Oznaczenia punktów A i B mają jedynie sens symboliczny. Nie mają one związku z płaszczyznami wyważania, ani z procedurą pomiarową. Można zaznaczyć którykolwiek punkt jako A, a pozostały jako B.
Masy korekcyjneDodaj (zamontuj)/usuń (wierć)
ŁopatyLiczba łopat (dla wirników z łopatami) Ten parametr jest używany do wyliczania podziału masy korekcyjnej na łopaty.
Tryb pomiaruPojedynczy/Wskazanie bieżące Kiedy naciśniesz przycisk Sart tylko jeden pomiar może być wykonany (Pojedynczy) albo możesz obserwować ciągły pomiar (Wskazanie bieżące). W trybie wskazanie bieżącego możesz obserwować ewentualne zmiany pomiarów w czasie i nacisnąć Stop gdy będzie wyświetlana najbardziej pożądana wartość.
UśrednianieUśrednianie więcej niż jednej zmierzonej wartości
ResolutionJest to parametr Obroty / 4Obroty / 1024. Wybór rozdzielczości dostępny jest gdy używasz laserowego czujnika prędkości obrotowej. W procedurze obliczeniowej musi być wybrana liczba linii widma FFT. Widmo FFT z mniejszą liczbą linii jest obliczane szybciej i częściej wyświetlane są wyniki. Po wybraniu wyższej rozdzielczości (np. Obroty/ 64 lub nawet Obroty / 1024), widmo ma więcej linii i będziesz czekać na wyniki dłużej, ale zyskasz większą rozdzielczość widmową, czyli liczbę linii na widmie.
AmplitudaJednostka amplitudy
Typ wielkościRMS, 0-P, P-P
ObrotyJednostka prędkości obrotowej
MasaJednostka masy

 

Ustawienia wirnika

Tutaj definiuje się parametry wirnika. Wszystkie parametry są opcjonalne. To pozwala na wyliczenie współczynnika jakości wyważenia, zgodnie z normą ISO 1940.

Masa wirnikaMasa wirnika w kg
PromieńPromień, na jakim masa korekcyjna będzie montowana (może być definiowany dla każdej płaszczyzny oddzielnie)
Poziom jakości wyważeniaOczekiwany poziom jakości wyważenia, zgodnie z normą ISO 1940. Jeśli wprowadzony, może być wyliczona rekomendowana masa próbna.

 

Wprowadź masę próbną

Tylko dla ruchu próbnego: wprowadź masę próbną.

 

Wprowadź wartości

Możesz wprowadzić wartości pomiarów ręcznie, zamiast wykonywać pomiary (funkcja kalkulatora wyważenia).

 

Wprowadź DF (współczynnik dynamiczny)

Tylko dla ruchu próbnego: możesz wprowadzić współczynnik dynamiczny (Dynamic Factor) wirnika. W tym przypadku ruch próbny z masą próbną nie jest wymagany. Wartość współczynnika dynamicznego (DF) jest znany z poprzedniego pomiaru tego samego wirnika. Opiszemy to szerzej w kolejnych częściach poradnika.

 

Raport

Funkcja tworzy raport wyważania w formacie .rtf (MS Word) i zapisuje go na dysku analizatora drgań VA-3 Pro, do pobrania na komputer PC (folder: va3/report).

 

Wektor

Rozwój wektora amplitudy/fazy jest pokazany w postaci wykresu. Jest on również zawarty w raporcie z wyważania.

 

Opis: R1-Ruch1, R3-Ruch3, T1-T3 -doważanie 1-3.

 

Opisana procedura konfiguracji modułu wyważania pozwala przygotować analizator drgań do wyważana i przeprowadzić ten proces w sposób profesjonalny, zgodnie z oczekiwanym współczynnikiem jakości wyważenia wg normy ISO 1940. Poza oczekiwaną poprawą stanu maszyny, otrzymamy potwierdzający ten fakt raport, zarówno z wynikiem liczbowym, jak i wektorami wyważania.

Niebawem opublikujmy część 2. dotyczącą wyważania jednopłaszczyznowego w praktyce oraz część 3. opisującą proces wyważania dwupłaszczyznowego. Bądź na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami.

 

Opracowanie: VIMS, na podstawie materiałów Adash.

☰ filtry
error

Pozostań z nami w kontakcie | Let's keep in touch

Facebook
YouTube
LinkedIn
LinkedIn